fbpx

PERLINDUNGAN, KEWAJIPAN DAN HAK DATA PERIBADI

1-Apa-apa maklumat peribadi termasuk maklumat kewangan dan data peribadi yang sensitif (“Data Peribadi”) didedahkan kepada Pengendali Takaful berkenaan Sijil ini akan dikumpul, digunakan, disimpan, didedahkan dan sebaliknya diproses oleh Pengendali Takaful dan pekerja, wakil, syarikat retakaful, ejen dan sekutu menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 atau undang- undang lain yang berkenaan. Pengendali Takaful boleh mencatatkan atau dengan cara lain dokumen komunikasi individu dengan syarikat.


2-Data Peribadi akan dikumpul, digunakan, disimpan, didedahkan dan diproses untuk tujuan berikut:
a) untuk lebih memahami keadaan Peserta, menyediakan sebut harga, memeterai dan melaksanakan kontrak takaful Anda, dan untuk menyediakan dan mentadbir Perlindungan Takaful Peserta;
b) untuk pengunderaitan, penilaian risiko, pengendalian dan menyelesaikan tuntutan dan tujuan audit;
c) untuk mengesan dan mencegah kegiatan jenayah atau penipuan yang berkenaan dengan urus niaga takaful;
d) untuk mengekalkan dan membangunkan sistem dan infrastruktur perniagaan Pengendali Takaful;
e) untuk pemindahan data, dan berkongsi dengan Pengendali Takaful dan sekutu dan/atau pihak ketiga yang bertindak bagi Pengendali Takaful, termasuk yang terletak di luar Malaysia.
f) untuk sebarang tujuan lain yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Pengendali Takaful (lihat pautan di bawah).


3-Bagi mengelakkan keraguan, Pengendali Takaful boleh mendedahkan atau berkongsi Data Peribadi yang diberikan kepada:
a) pembekal perkhidmatan yang mana Pengendali Takaful mempunyai perjanjian untuk beberapa fungsi, perkhidmatan dan aktiviti mereka;
b) mana-mana pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Sijil atau Peserta (dari semasa ke semasa); dan/atau
c) penguatkuasa kawal selia dan agensi-agensi kerajaan yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang- undang, yang diberi kuasa oleh mana-mana perintah mahkamah atau untuk memenuhi obligasi kepada pihak berkuasa.


4-Peserta hendaklah mengemaskini kepada Pengendali Takaful berkenaan dengan apa-apa perubahan dalam Data Peribadi yang diberikan oleh Peserta. Pengendali Takaful tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan secara langsung atau tidak langsung yang mana Peserta mungkin alami akibat apa-apa Data Peribadi tidak tepat atau tidak lengkap yang diberikan kepada Pengendali Takaful.